Mountains

Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden Skiindoor Landsmeer V.O.F.Augustus 2021

1.  Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, dienst en overeenkomst die wordt aangeboden door en wordt aangegaan met de vennootschap onder firma Skiindoor Landsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 33222190 (hierna te noemen: “Skiindoor Landsmeer”), gevestigd aan het Zuideinde 74M te 1121 CM Landsmeer, telefoonnummer: 020 – 694 45 94, e-mailadres: landsmeer@skiindoor.nl.  

1.2. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden die bij het aangaan van een overeenkomst, het maken van een reservering of het afnemen van een dienst/product worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan. 

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere klant en/of bezoekers van de klant van Skiindoor Landsmeer die niet zelf een reservering heeft gemaakt of overeenkomst heeft gesloten, maar die wel Skiindoor Landsmeer bezoekt en/of deelneemt aan een les van Skiindoor Landsmeer na reservering daarvoor door een derde. De derde dient er zorg voor te dragen dat iedere klant en/of bezoekers van de klant van deze algemene voorwaarden op de hoogte is en bekend is met de risico’s van de diensten van Skiindoor Landsmeer. De derde vrijwaart Skiindoor Landsmeer tegen vorderingen van klanten en/of bezoekers welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst met Skiindoor Landsmeer.

1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Skiindoor en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.  Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Skiindoor Landsmeer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Door de klant kunnen geen rechten worden ontleend aan offertes en aanbiedingen. 

2.2. Skiindoor Landsmeer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

3. Totstandkoming (en wijziging) van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Skiindoor Landsmeer de gemaakte reservering door de klant per e-mail bevestigt, dan wel op het moment dat Skiindoor Landsmeer tot uitvoering van de overeenkomst overgaat indien geen voorafgaande reservering heeft plaatsgevonden.

3.2. De klant kan zowel in persoon aan de balie, telefonisch, elektronisch via het daarvoor bestemde formulier op de website van Skiindoor als schriftelijk een reservering aanvragen bij Skiindoor Landsmeer.

3.3. Wijzigingen op de overeenkomst of afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen tussen Skiindoor Landsmeer en de klant.  

4.  Cursussen/Lessen

4.1. Alle overeengekomen cursussen/lessen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan derden. 

4.2. Iedere klant is gerechtigd eenmaal een proefles te volgen bij Skiindoor Landsmeer. Het is niet mogelijk een proefles te volgen bij Skiindoor Landsmeer indien de klant al eerder een les/cursus heeft gevolgd bij Skiindoor Landsmeer.

4.3. Alle lessen dienen voor aanvang van de eerste les betaald te zijn. 

4.4. Tenzij anders overeengekomen is restitutie van lesgeld niet mogelijk. 

4.5. De klant dient uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de cursus/les aanwezig te zijn bij Skiindoor Landsmeer.

4.6. Indien de klant niet tijdig voor aanvang van de cursus/les aanwezig is bij Skiindoor Landsmeer, komt dat geheel voor eigen rekening en risico van de klant. De cursus/les zal de resterende tijd plaatsvinden en de cursus/les zal niet langer duren dan tot het eindtijdstip waarvoor deze was ingepland. Ook bij geheel niet verschijnen op de cursus/les komt het desbetreffende uur voor rekening en risico van de klant.

4.7. Skiindoor Landsmeer is te allen tijde bevoegd een cursus/les te annuleren. 

4.8. De klant kan tot 48 uur van tevoren een cursus/les annuleren. Indien de cursus/les minder dan 48 uur van tevoren wordt geannuleerd, is de klant het overeengekomen lesgeld aan Skiindoor Landsmeer verschuldigd. 

4.9. Een cursus/les die minder dan 48 uur van tevoren is geannuleerd kan die door de klant worden ingehaald als “last minute les”, hetgeen zoveel betekent dat de klant de les maximaal 24 uur van tevoren kan reserveren indien Skiindoor Landsmeer plaats heeft in een reeds gepland lesuur. Een “last minute les” is op basis van beschikbaarheid en kan geen recht aan worden ontleend door de klant.

4.10. Een cursus moet uiterlijk in hetzelfde kalenderjaar vóór 30 november worden afgerond, tenzij de overeengekomen cursus(sen)/les(sen) zijn geboekt na 1 juli. Alsdan dienen de overeengekomen cursus(sen)/les(sen) uiterlijk in het opvolgende kalenderjaar vóór 30 november te zijn afgerond.

5.  Tarieven

5.1. Alle door Skiindoor Landsmeer gehanteerde tarieven zijn per persoon en op basis van maximaal 6 personen per lesuur. 

5.2. Alle door Skiindoor Landsmeer gehanteerde tarieven zijn inclusief gebruik van materiaal van Skiindoor Landsmeer. 

5.3. De door Skiindoor Landmeer gehanteerde tarieven zijn terug te vinden op de website www.skiindoor.nl. 

5.4. Skiindoor Landsmeer hanteert voor groepen speciale groepstarieven. 

6.  Groepen

6.1. Skiindoor Landsmeer biedt speciale arrangementen aan voor groepen vanaf 10 personen. 

6.2. Op groepsarrangementen zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing en gelden voor iedere deelnemer. Deelnemers aan groepsarrangementen worden door degene die reserveert van tevoren gewezen op het voor eigen rekening en risico deelnemen aan de activiteiten van Skiindoor Landsmeer. De natuurlijke- en/of rechtspersoon die een groepsarrangement reserveert vrijwaart Skiindoor Landsmeer voor iedere aanspraak van een of meerdere deelnemers aan het groepsarrangement die voortvloeien uit de overeenkomst met Skiindoor Landsmeer.

6.3. Groepsarrangementen worden vooraf betaald, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling achteraf plaatsvindt op basis van facturatie, dan dient deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Skiindoor Landsmeer is alsdan gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

6.4. Annulering van een groepsarrangement is tot zeven dagen voor de gereserveerde datum kosteloos mogelijk. Bij annulering bij meer dan twee dagen maar minder dan zeven dagen voor de datum van de reservering, is de klant gehouden 50% van de som van de overeenkomst te betalen. Bij annulering bij minder dan twee dagen voor de datum van de reservering is de klant gehouden 100% van de som van de overeenkomst te betalen. 

7.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. De klant en/of bezoekers van de klant van Skiindoor Landsmeer hebben uitdrukkelijk begrepen en stemmen ermee in dat het hem/hen bekend is dat de door Skiindoor Landsmeer aangeboden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. De klant en/of bezoekers van de klant van Skiindoor Landsmeer zijn bovendien altijd gehouden aanwijzingen van Skiindoor Landsmeer en haar personeel op te volgen. Skiindoor erkent geen enkele aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Skiindoor Landsmeer. 

7.2. Verzekering tegen risico’s die de diensten en/of producten van Skiindoor Landsmeer met zich meebrengen, zijn geheel de eigen verantwoordelijkheid van de klant. 

7.3. Het betreden van het terrein, het gebouw en de banen van Skiindoor Landsmeer geschiedt volledig voor eigen risico. Skiindoor Landsmeer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade ontstaan tijdens het verblijf bij Skiindoor Landsmeer, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Skiindoor Landsmeer.

7.4. Klanten en/of bezoekers van Skiindoor Landsmeer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade uit hoofde van niet gewoon gebruik aan het aan hen ter beschikking gestelde materiaal en eigendommen van Skiindoor Landsmeer. Elk geval beperkt tot de som van de overeenkomst, of indien de schade meer bedraagt het door de verzekeraar van Skiindoor Landsmeer uit te keren bedrag.  

7,5. Skiindoor Landsmeer is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van of aan goederen van klanten en/of bezoekers, waaronder uitdrukkelijk begrepen schade aan vervoersmiddelen van de klant en/of bezoekers die in de nabijheid van Skiindoor Landsmeer worden geparkeerd. 

7.6. De aansprakelijkheid van Skiindoor Landsmeer is in elk geval beperkt tot de som van de overeenkomst, of indien de schade meer bedraagt het door de verzekeraar van Skiindoor Landsmeer uit te keren bedrag.

7.7. Skiindoor Landsmeer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en/of bedrijfsschade, als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. 

7.8. De klant en/of bezoekers van de klant van Skiindoor Landsmeer vrijwaart Skiindoor Landsmeer voor eventuele aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade en/of kosten verband houdende met de overeenkomst. 

7.9. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van Skiindoor Landsmeer en eventuele verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.  

8.  Persoonsgegevens 

8.1. De klant is bij het plaatsen van een reservering verplicht zijn/haar persoonsgegevens op te geven en alle noodzakelijke persoonsgegevens van derden voor wie een reservering wordt geplaatst. Door het verstrekken van de persoonsgegevens geeft de klant toestemming aan Skiindoor Landsmeer om deze gegevens te verwerken.

8.2. De opgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend vastgelegd in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor het verzenden van digitale nieuwsbrief. Skiindoor Landsmeer zal persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken. 

8.3. Persoonsgegevens worden door Skiindoor Landsmeer niet langer verwerkt dan noodzakelijk. Klanten en/of bezoekers van Skiindoor Landsmeer hebben ook altijd het recht inzage te vragen in hun persoonsgegevens en eventuele aanpassing daarvan te verlangen. Bovendien kan worden verzocht om de gegevens te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunnen schriftelijk worden gericht aan Skiindoor Landsmeer (landsmeer@skiindoor.nl).  

9.  Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op de overeenkomst tussen Skiindoor Landsmeer en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Skiindoor Landsmeer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.3. Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.